Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EDMA INDUSTRIE NV

1. Onze aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en kunnen steeds gewijzigd worden in zoverre er geen overeenkomst tot stand is gekomen.

2. Iedere bestelling houdt de aanvaarding van onderstaande voorwaarden door de koper in, dit met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden. Indien een of meer van de onderstaande voorwaarden geheel of gedeeltelijk hun gelding zouden verliezen zal dit geen gevolgen hebben voor de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

3. Een bestelling wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging door beide partijen.

4. Een bestelling kan door de onze firma worden geannuleerd zonder schadevergoeding, ook wanneer het schriftelijk bevestigd is:

  • a. Wanneer de koper een vroegere verbintenis niet is nagekomen.

  • b. In geval van overmacht.

 

Worden als overmacht beschouwd: oorlog, staking, lock-out, opstand, muiterij, ongunstige weersgesteltenis of vooruitzichten en alle omstandigheden dewelke een normale levering en/of verzending van de goederen beletten.

5. Wanneer de koper een order geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden de verloren handelswinst, forfaitair bepaald op 30% van het geannuleerde bedrag aan onze firma te betalen.

6. Overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en worden enkel verstrekt ter titel van inlichting. Ze zijn geenszins bindend. Overschrijding van de afgesproken termijnen kan echter nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding lastens onze firma, noch tot annulering van de bestelling of verbreking van de overeenkomst.

7. De in ontvangstname van de goederen door de koper dekt de zichtbare gebreken overeenkomstig art. 1642 B..W. Andere mogelijke gebreken dienen per aangetekend schrijven te worden meegedeeld binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen. Het aangetekend schrijven dient een omstandige opgave te doen van de gebreken. Na deze periode worden geen klachten meer aanvaard.

De goederen moeten na eventuele klacht naar onze werkhuizen franco teruggezonden worden. Voor vaste wagens, zoals frituren, moeten de verplaatsingskosten steeds betaald worden.

8. De goederen worden op kosten, risico en gevaar van de koper vervoerd, zelfs indien zij franco worden verzonden.

9. Onze firma blijft eigenaar van de verkochte goederen tot aan de volledige ontvangst van de betaling van de aankoopprijs. Indien de goederen betaalbaar zijn bij levering en de koper niet betaalt, hebben wij het recht de goederen niet te leveren en kan onze firma het retentierecht uitoefenen, dit tot betaling van de volledige prijs. Onze firma kan haar eigendomsrecht uitoefenen en de goederen terugvorderen na het verstrijken van de vervaldatum van de factuur, zonder verdere ingebrekestelling en zonder af te zien van op dat ogenblik verschuldigde intresten en schadebedingen.

Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud zal de koper het risico voor beschadiging of verlies van de geleverde goederen dragen.

10. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, rechterlijke tussenkomst of vergoedingsverplichting, als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen evenals bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

11. Zolang onze firma geen volledige betaling heeft ontvangen, is het de koper verboden om de goederen aan derden over te dragen, of om de goederen als pand, garantie of borg aan te wenden.

12. De aansprakelijkheid van onze firma beperkt zich tot het herstellen van de bewezen gebreken of de vervanging van de defectueuse levering, zonder dat er voor het overige op enige vorm van schadeloosstelling aanspraak kan worden gemaakt en met uitdrukkelijke uitsluiting van alle onrechtstreekse schade uit welke hoofde ook, zij het aan personen, voorwerpen of andere goederen. 

13. Schade die het gevolg is van defecten aan wagens of toebehoren in onze werkhuizen geplaatst, zullen worden aangerekend aan de koper. Onze firma komt geenszins tussen in de schade van brand of ontploffing van deze goederen. De voertuigen in haar werkhuizen geplaatst voor aanpassing of herstelling moeten verzekerd zijn op het ogenblik van betreding van het werkhuis. Onze firma wijst iedere verantwoordelijkheid af in geval van brand of ontploffing van deze goederen. 

Verder wijst onze firma iedere verantwoordelijkheid af voor mogelijke beschadigingen, verlies of ontvreemding van de wagens of goederen die niet onmiddellijk na einde fabricage of herstelling worden afgehaald. Na een maand is onze firma gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de betreffende goederen te aanzien als haar eigendom en dit zonder enige vorm van vergoeding.

14. Onze rekeningen zijn betaalbaar te Tessenderlo, netto contant en binnen de aangegeven termijn. Iedere op de vervaldag niet betaalde of gedeeltelijk betaald factuur zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest opleveren van 1 % per maand vanaf de vervaldag tot aan datum van algehele betaling. Eveneens zal een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden, dewelke gelijk is aan 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 75,00.

15. Eventuele betalingsfaciliteiten die uitzonderlijk door onze firma worden toegestaan zijn slechts geldig indien zij schriftelijk werden overeengekomen en verbinden onze firma geenszins niet voor toekomstige overeenkomsten.

16. Ieder geschil naar aanleiding van een met ons gesloten overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd om kennis te nemen van het geschil.

Herroepingsrecht

De consument kan binnen veertien (14) kalenderdagen na de aflevering van het product (zie onderaan welke producten en of diensten hiervoor niet in aanmerking komen) zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer u het product ongeopend, compleet, onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking retourneert, kan er na overleg met Edma aanspraak gemaakt worden op de zichttermijn.

Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument.

Indien de consument van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Edma binnen de 15 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument aan Edma betaalde.

Het modelformulier voor herroeping , dat u ons elektronisch of per post kan bezorgen, kan u per post of mail aanvragen.

Eerdaags zal u het ook hier kunnen raadplegen.

 

De volgende producten en of diensten geven geen recht op herroepingsrecht.

  • Producten welke wij voor u speciaal bestelden of produceerden.

  • Beschadigde producten of producten met gebruikssporen.

  • Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de producten of de verpakking.

  • Verpak de retourartikelen indien nodig in een extra om doos om transportbeschadiging tegen te gaan.