Privacybeleid

Privacybeleid Edma Industrie NV.

Onderstaand volgt het privacybeleid van Edma Industrie NV, hierna Edma Industrie, statutair gevestigd te 3980 Tessenderlo, Heilig Hartlaan 32, info@edma-gora.be, tel. 013 66 31 34, KBO nr. 0436.258.983.  
Wie zijn wij? 
Wij zijn Edma Industrie, gevestigd te Tessenderlo aan de Heilig Harlaan 32, een onderneming gespecialiseerd in fabricatie, verkoop en verhuur van markt- en frituuraanhangwagens, herstellingen van alle aanhangwagens, carrosserie- en spuitwerken van aanhangwagens marktwagens auto’s vrachtwagens, verkoop en herstellingen van petroleum- en pelletkachels en car wash,  
Wilt u meer weten over ons aanbod, klik dan hier. 
In het kader van onze diensten worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszijds verwerkt. Met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken zijn wij te kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke.  
Waarom gebruikt Edma Industrie uw persoonsgegevens? 
Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018.  
Om onze wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen, maakt Edma Industrie bij de uitvoering van haar diensten gebruik van uw persoonsgegevens. Het toepassingsgebied van dit Privacy Statement betreft alle persoonsgegevens die wij ontvangen, via eender welke drager, tenzij nader gespecificeerd. Zoals reeds vermeld treedt Edma Industrie op als verwerkingsverantwoordelijke overeenkomstig de definitie zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Wij streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn. Informatie over de algemene werking van Edma Industrie is voor iedereen vrij beschikbaar en wordt op eerste verzoek ter beschikking gesteld aan u.  
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens als er toestemming is verleend door de betrokkenen, de verwerking noodzakelijk is voor onze dienstverlening of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
- administratieve doeleinden; - het verhuren van onze wagens; - beheer van klantenbestand; - het versturen van uitnodigingen voor herhalingscursussen; - het verrichten van facturaties; - het terugstorten van waarborgen of creditnota’s - Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen dewelke aan ons zijn opgelegd conform de thans vigerende wetgeving. 
De verzamelde persoonsgegevens zullen enkel verwerkt worden in overeenstemming met deze doeleinden. Indien wij de persoonsgegevens voor nieuwe doeleinden gaan gebruiken, wordt u hierover voorafgaandelijk op de hoogte gebracht teneinde de nodige toestemming(en) te verkrijgen. 
 
Welke persoonsgegevens worden door Edma Industrie verzameld? 
De persoonsgegevens dewelke verwerkt worden, worden van onze klanten verkregen bij de huur of verkoop van een wagen dan wel één van onze medewerkers bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. 
De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten contactgegevens in de ruime zin van het woord (naam, adres, geboortedatum en plaats, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) emailadres en bedrijfsnaam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer). 
Er worden geen persoonsgegevens verwerkt gerelateerd aan godsdienst, (persoonlijke) levensovertuiging, ras, politieke opvattingen, seksuele voorkeur of medische gegevens. Indien Edma Industrie besluit om alsnog de voornoemde persoonsgegevens te verwerken dan zullen wij de betrokkenen hiervan tijdig op de hoogte brengen.  


Wat zijn uw rechten inzake verwerking van de persoonsgegevens? 
U beschikt over een aantal welbepaalde rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij uitoefening van deze rechten zal Edma Industrie uw verzoek zo spoedig mogelijk behandelen doch uiterlijk binnen één maand. Gelieve ons te contacteren via onze voormelde contactgegevens.  
Gelieve bij uw verzoek tot uitoefening van uw rechten inzake de verwerking van de persoonsgegevens ons steeds de nodige identiteitsgegevens te willen mededelen waardoor wij u kunnen identificeren: o.a. naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. 
Recht op toegang en inzage van uw persoonsgegevens: 
Als klant dan wel bedrijf/particulier, beschikt u over een wettelijk recht op inzage en/of eventuele correctie van uw persoonsgegevens. 
Recht op verbetering, verwijdering en beperking:  
U beschikt steeds over het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of beperkt verder te laten verwerken en zulks in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.  
Het recht op het verwijderen van persoonsgegevens zal slechts in bepaalde gevallen kunnen worden toegestaan. Zulks wordt per geval beoordeeld. Indien bepaalde persoonsgegevens worden verwijderd, kan zulks invloed hebben op onze dienstverlening. 


Recht op gegevensoverdraagbaarheid (dataportabiliteit): 
U heeft steeds het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm of om deze gegevens zelf op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen. 


Recht van bezwaar: 
U beschikt over het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Per geval zal worden beoordeeld of uw bezwaar gegrond is. Totdat vaststaat of het bezwaar (on)gegrond is zal Edma Industrie de verwerking van de persoonsgegevens staken.  


Recht op intrekking toestemming: 
Indien de verwerking is gebaseerd op voorafgaande toestemming, heeft u steeds het recht om deze terug in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die gebeurd is op basis van de toestemming vóór de intrekking. 
 
Welke persoonsgegevens deelt Edma Industrie mee aan derden? 
De persoonsgegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy.  
Edma Industrie gaat met deze derden die persoonsgegevens verwerken een verwerkersovereenkomst aan om de privacy betreffende de persoonsgegevens te waarborgen. In de verwerkersovereenkomst worden de verplichtingen van Edma Industrie en de verwerker opgenomen om de beveiliging van de persoonsgegevens te garanderen. 
De persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring. 
Edma Industrie verstrekt slechts gegevens aan derden voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie; zulks vereist is ingevolge een wettelijke voorschrift; dan wel op basis van toestemming van de betrokkenen; en om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst dewelke wij met onze klanten of medewerkers hebben gesloten. 
Om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren, kan Edma Industrie de persoonsgegevens doorgeven aan de volgende categorieën van ontvangers:  
- Administratiekantoor; - De beheerder van onze website; - Externe IT-bedrijven; - De beheerder van het administratieprogramma; - Onderaannemers - … 
 
Edma Industrie zal de persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij de klant hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft of indien Edma Industrie hiertoe wettelijk verplicht is. 
In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving of andere wetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de klant. 
In geen enkel geval zal Edma Industrie gegevens verstrekken aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie zonder vooraf de betrokkenen hiervan op de hoogte te stellen.  


Kunnen  persoonsgegevens gebruikt worden voor marketingdoeleinden? 
Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor het versturen van e-mails of folders over nieuwe producten, diensten of nieuwsbrieven.  
Welke gegevens verzamelt Edma Industrie van sollicitanten en hoe verloopt de sollicitatieprocedure?  
Sollicitanten komen naar de vestiging van Edma industrie en voeren daar een persoonlijk gesprek met een medewerker van Edma Industrie.  
Alle gegevens van afgewezen sollicitanten die wij ontvangen worden gedurende een periode van maximum bijgehouden waarna ze op een correcte wijze worden vernietigd.  
Edma Industrie verwerkt slechts gegevens van sollicitanten bij het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst. 


Welke maatregelen neemt Edma Industrie om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te verzekeren? 
Edma Industrie gebruikt de nodige veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de beveiliging van de gegevens te waarborgen. Ze moeten ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en diefstal van gegevens uitsluiten. 
In geen geval kan Edma Industrie aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 
Edma Industrie houdt eraan u ervan reeds te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Edma Industrie niet controleert. Edma Industrie is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden.  
Maatregelen die Edma Industrie heeft genomen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen zijn: 
- Een beperkt aantal bevoegden hebben toegang tot de gegevens van de klanten, overige medewerkers kunnen de gegevens van de klanten niet inzien; - De software die wij gebruiken is voorzien van de nodige beveiligingsmaatregelen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen; - Het personeel dat werkzaam is bij Edma Industrie is op de hoogte gesteld over de vigerende privacywetgeving; -  


Welk privacybeleid is van toepassing op onze website?  
Het is mogelijk de website van Edma Industrie te gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Bij het bezoek aan de website van Edma Industrie wordt geen gebruik gemaakt van cookies 
Hoe lang houdt Edma Industrie persoonsgegevens bij? 
Alle persoonsgegevens worden bewaard conform de wettelijke termijnen.  
Voor die gegevens waarvoor geen wettelijke bewaartermijn wordt voorzien, zal Edma Industrie uw gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. 
U heeft steeds de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken voor die persoonsgegevens die verkregen zijn op basis van uw uitdrukkelijke toestemming. Zodra u uw toestemming intrekt, zal Edma Industrie deze persoonsgegevens verwijderen na aflopen van de bewaartermijn. 
Waar kunt u terecht bij klachten over de schending van uw privacy? 
U heeft steeds de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) indien u van mening bent dat Edma Industrie uw privacy schendt. Wij appreciëren het ten zeerst indien u ons, vooraleer verdere stappen te zetten, zou contacteren opdat wij samen tot een constructieve oplossing kunnen komen. 
Wijzigingen aan de privacyverklaring 
Het privacybeleid van Edma Industrie is openbaar en via onze website www.marktwagencenter.be te raadplegen en wordt u op eenvoudig verzoek tevens toegestuurd. Het privacybeleid kan gewijzigd worden naargelang wijzigingen aan het takenpakket die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens dan wel naargelang wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Edma Industrie zal alle wijzigingen in het privacybeleid publiceren en de gemaakte wijzigingen aangeven. 
 
Onderhevig privacybeleid treedt in werking per 25/5/2018 
 
Tessenderlo, 16.01.2019

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

“Essentiële cookies”

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

“Marketing cookies”

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

“Functionele cookies”

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

“Analytische cookies”

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

Overzicht van cookies

Essentiële cookies

XSRF-TOKEN

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

hs

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

Duurtijd: Sessie

svSession

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

Duurtijd: 2 jaar

SSR-caching

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

Duurtijd: 1 minuut

_wixCIDX

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: 3 maanden

_wix_browser_sess

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

Duurtijd: Sessie

Consent-policy

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

Duurtijd: 12 maanden

smSession

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

Duurtijd: Sessie

TS*

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

Duurtijd: Sessie

bSession

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

Duurtijd: 30 minuten

Fedops.logger.sessionId

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

Duurtijd: 12 maanden

Marketing cookies

fbp

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 180 dagen

Functionele cookies

wixLanguage

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

Duurtijd: 12 maanden

Analytische cookies

ga

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 2 jaar

gid

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 24 uur

gat

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

Duurtijd: 10 minuten

hjid

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

Duurtijd: 1 jaar

utma

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

Duurtijd: 2 jaar

utmz

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

Duurtijd: 6 maanden

Beheer van cookies

Beheer van cookies via je browser:

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".